اشتراک

دکتر موسوی در سی و‌ششمین نشست میاندوره اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با موضوع تحلیل بررسی جریانات فرهنگی غرب: جریان سبز، سودای انسان مشخص انتزاعی و فراملی و مذهبی را دارد.

برای جریان چپ نو که ورژن جدید آن جریان سبز است حمایت از تنوع جنسیت، حمایت از حیوانات و مباحث محیط زیستی مهم است، اما این بحث ها را اخلاقی نبینید!
[این جریان ] سودای انسان مشخص انتزاعی و فرا ملی و مذهبی را دارد

نظریه تنوع جنسیتی مطرح می‌کند که ساختارها و فرم اجتماعی و فرهنگی یک جامعه جنسیت یک فرد را تعیین میکند ، نه ژنتیک، این نظریه در ساختارهای نظام اروپا تزریق شده است پس کاهش جمعیت در غرب تصادفی نیست.

جریان سبز مالیات بستن اغراق‌آمیز بر بنزین را مطرح میکند (مشابه کاری که امانوئل مکرون انجام داد) در حالی که فشار اجتماعی عظیمی را بر جامعه می آورد ولی این مسئله برای این جریان اهمیت ندارد و انرژی را بهانه ای کرده است برای تغییر سبک زندگی غرب و فشار بر دولت ها

Related Posts

ارسال دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *